Лабораторія фізико-хімічних методів аналізу та аналітичної хімії

Будь-яке виробництво тісно пов’язане з необхідністю проведення аналізу для визначення складу вхідних матеріалів та одержаних виробів. Особливо це актуальне зараз, оскільки високі технології сьогодення потребують чистих матеріалів. Аналітичний контроль виробництва включає в себе визначення якісного та кількісного складу сировини. Не менш важливим є визначення структури як вхідних, так і одержаних матеріалів, оскільки саме вона визначає їх властивості або характеристики деталі, до складу якої він входить. Тому без виконання аналітичних досліджень та контролю якості сировини не може існувати жодне сучасне виробництво. 

Не варто забувати і про важливість моніторингу стану навколишнього середовища та продуктів, які потрапляють на наш стіл. Екологічні дослідження взагалі неможливі без використання аналітичних методів визначення певних речовин у довкіллі. Тому, за великим рахунком, екологія як наукова дисципліна може робити висновки та виявляти закономірності лише на основі результатів аналітичного контролю певних середовищ.

Часто важливим є необхідним є можливість швидкого та оперативного аналізу, які можна забезпечити використовуючи сучасне аналітичне обладнання. Особливе це актуальне для харчової промисловості, оскільки нехтування контролем виробництва може привести до небажаних наслідків.

Лабораторія фізико-хімічних методів аналізу та аналітичної хімії має наступні можливості:

  • визначення якісних та кількісних показників води;
  • дослідження фізико-хімічних властивостей нафти та нафтопродуктів;
  • аналіз відповідності харчових продуктів існуючим вимогам;
  • дослідження властивостей нових матеріалів і сполук та ін.

У лабораторії можливе проведення наступних досліджень:

  • об’ємний аналіз (контроль показників якості води; дозволяє швидко та просто проводити визначення концентрації кислот, основ, катіонів та аніонів у розчинах);
  • спектрофотометричний аналіз (кількісний та якісний аналіз неорганічних та органічних сполук на вміст катіонів і аніонів, поверхнево-активних речовин, якісний аналіз харчових барвників та ідентифікація речовин в суміші після розділення за допомогою колонкової хроматографії);
  • рефрактометричний аналіз (ідентифікація речовин, визначення чистоти препарату, кількісного визначення компонентів у дво- та багатокомпонентних сумішах, визначення якості приготованих розчинів та термінів зберігання концентрованих розчинів);
  • поляриметричний аналіз (кількісний та якісний аналіз органічних оптично-активних речовин, вміст цукру у розчині, вміст глюкози, амінокислот, алкалоїдів та ін.);
  • потенціометричний аналіз (визначення фізико-хімічних характеристик, встановлення кінцевої точки титрування, вимірювання концентрацій аніонів та катіонів у розчинах, рН-метрія);
  • кондуктометричний аналіз (визначення концентрації розчинів електролітів, солевмісту, контролю очистки і якості води, оцінки забрудненості стічних вод, визначення вмісту води у неводних розчинниках, визначення констант і ступенів дисоціації електролітів, складу і констант стійкості комплексних сполук, розчинності малорозчинних сполук, визначення індивідуальних сильних, слабких і дуже слабких неорганічних і органічних карбонових кислот).   
1sm  

2sm  

2sm
1sm  

2sm  

2sm
1sm  

2sm  

2sm
1sm  

2sm  

2sm

 

 

 

 


Embl

Сертифікат про акредитацію ОП

На сайті 9 гостей та 0 користувачів