CENTRE CERAMIC LABORATORY

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 161 Хімічні технології та інженерія

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Хімічні технології та інженерія»

XXI століття, згідно з прогнозами вчених знаменує початок керамічної ери. Кераміка - матеріал майбутнього! Силікати – основне мінеральна сировина для виробництва керамічних, вогнетривких матеріалів, цементу скла і емалей. CENTRE «CERAMIC LABORATORY» це унікальний проект створений за підтримки ПрАТ «Харківський Плитковий Завод» спрямований на підготовку кваліфікованих кадрів та розробку й вдосконалення існуючих технологій виробництва керамічної плитки за європейськими стандартами.

ДО ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ РОБОТИ ФАХІВЦІВ ЛАБОРАТОРІЇ НАЛЕЖАТЬ:

санітарно-технічні вироби архітектурно-будівельні керамічні та скломатеріали художньо-декоративні вироби з кераміки та скла
захисні поліфункціональні високотемпературні покриття біоактивні матеріали та покриття утилізація та використання промислових відходів


Даний підрозділ складається з навчально-освітньої лабораторії, науково-дослідної лабораторії та технологічної лабораторії керамічної плитки – ключової лабораторії центру.

НАВЧАЛЬНО-ОСВІТНЯ ЛАБОРАТОРІЯ

Призначена для проведення лекційних та практичних занять, де студенти будуть вивчати сучасні технології виробництва керамічних матеріалів, методів їх вдосконалення та контролю.

Лабораторія повністю оснащена необхідними лабораторними пристроями, сучасною комп’ютерною і мультимедійною апаратурою, необхідною для застосування інноваційних методів навчання.

Під час виконання наукових досліджень, бакалаврських та магістерських робіт студенти зможуть виконувати:

- комп’ютерне моделювання процесів виготовлення керамічних матеріалів;

- розрахунки кінетичних та термодинамічних параметрів процесів;

- комп’ютерну обробку одержаних результатів;

- розробку форм та дизайну виробів;

- підготовку презентаційних матеріалів.

Наукові та прикладні роботи студентів виконуються у напрямку розробки інноваційних та вдосконалення сучасних технологій виготовлення керамічних і силікатних матеріалів під керівництвом дипломованих фахівців – докторів та кандидатів технічних наук і досвідчених фахівців заводу.

Одержання теоретичних знань та практичних навичок студентами реалізується в рамках проекту дуальної освіти в умовах співпраці університету та ПрАТ «ХПЗ». Дана програма передбачає закріплення набутих знань та вмінь студентами шляхом проведення регулярної практичної роботи на базі підприємства ПрАТ «ХПЗ».

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ

Призначена для проведення лабораторних досліджень в напрямку вдосконалення існуючих, розробки та впровадження інноваційних керамічних і скломатеріалів з комплексом заданих властивостей для різних галузей промисловості, зокрема архітектурно-будівельної, хімічної, військової, машинобудівної, медичної й аерокосмічної.

Лабораторію оснащено новітнім обладнанням, що дозволяє проводити дослідження у відповідності до вимог державних та європейських стандартів на високому науково-технічному рівні розробляти нову конкурентоспроможну продукцію міжнародного рівня.

Устаткування лабораторії дозволяє проводити контроль природної мінеральної сировини та комплексну оцінку фізико-хімічних, механічних та експлуатаційних властивостей керамічних матеріалів.

ТЕХНОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Технологічна лабораторія керамічної плитки є ключовою лабораторією центру, що здатна відтворювати всі технологічні процеси виробництва сучасної керамічної плитки на ПрАТ «ХПЗ» та розробляти нові наукові підходи до створення якісної конкурентоспроможної продукції у рамках концепції держаної політики у сфері управління якістю продукції, як передумову в успішному економічному розвитку України.

Підготовка висококваліфікованих фахівців з хімічної технології та інженерії за спеціалізацією технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів дозволить реалізувати себе на керівних та інженерних посадах вітчизняних і закордонних промислових підприємств, наукових та освітніх установ.

Таким чином, навчання та практична робота студентів, викладачів та науковців університету в CENTRE «CERAMIC LABORATORY» обумовлює для студентів можливість одержання якісної технічної освіти європейського рівня, реалізацію проекту дуальної освіти в умовах співпраці співробітників університету та ПрАТ «ХПЗ», формування у студентів компетентностей відповідно до освітньої програми підготовки фахівців в умовах сучасного ринку праці.

Ласкаво запрошуємо та чекаємо Вас на кафедрі хімії та інтегрованих технологій ХНУМГ ім. О.М. Бекетова!

Контактна інформація:

Кафедра хімії та інтегрованих технологій, тел. 707-31-01

Зав. каф. хімії та інтегрованих технологій
канд. хім. наук, доц. Гуріна Галина Іванівна, тел. 050-811-58-51

Професор кафедри хімії та інтегрованих технологій
д-р техн. наук, доц. Саввова Оксана Вікторівна, тел. 050-201-04-44

Відповідальний за профорієнтаційну роботу,
Зав. лабораторією Безцінний Олександр Олексійович

PVCLab

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 161 Хімічні технології та інженерія

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Хімічні технології та інженерія»

ЩО Є ПРЕДМЕТОМ НАВЧАННЯ?
По-перше, це вивчення складу, методів і технологій виробництва таких композиційних матеріалів як архітектурні –декоративні фарби та матеріали, індустріальні фарби та матеріали для одержання протикорозійних, декоративних та захисних покриттів на основі екологічно чистих композиційних матеріалів.
По-друге, вивчення методів нанесення композиційних матеріалів та вибору системи покриттів в залежності від сфери їх застосування.
По-третє, вивчення методів аналізу вихідної сировини, напівпродуктів та готових для застосування органо- та водорозчинних і водно-дисперсійних композиційних матеріалів для сертифікації композиційних матеріалів за європейськими стандартами.

НАСКІЛЬКИ ТА ЯКИМ ЧИНОМ НАВЧАННЯ ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА?
Особливістю навчання в Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова є повна адаптованість предмету, задач та траєкторій навчання студентів до сучасних вимог та викликів високотехнологічного виробництва. На кафедрі хімії та інтегрованих технологій створені сучасні лабораторії, обладнані відповідно до європейських стандартів.
“PVC-Lab” – це навчальна лабораторія, лабораторія для наукових досліджень, проведення сертифікації існуючих ЛФМ за європейськими стандартами та реалізації пілотних проектів з виготовлення композиційних матеріалів різних типів.
Лабораторія “PVC-Lab” була організована за підтримки тресту Житлобуд-1, могутньої будівельної організації міста, що інтенсивно розвивається. Більшість об’єктів Житлобуд-1 стали гордістю Харкова і займають важливе місце у житті нашого міста.
Сучасний етап розвитку інформаційного суспільства потребує стрімкого розвитку інноваційних процесів у сфері вищої освіти. Використання в лабораторії сучасних методів навчання, приладів з програмним забезпеченням, реалізація можливості презентацій наукових досліджень, студентських бакалаврських та магістерських проектів сприятиме розвитку потенціалу майбутніх спеціалістів для творчої діяльності.
Лабораторія “PVC-Lab” створена з метою запровадження дуальної форми освіти та формування компетентностей випускників відповідно до освітньої програми підготовки фахівців у галузі створення композиційних матеріалів для будівництва, промисловості та дизайну.

ЛАБОРАТОРІЯ “PVC-Lab” – це навчально-освітня лабораторія, науково-дослідна лабораторія і водночас технологічна лабораторія для дослідження композиційних матеріалів. Характер оснащення лабораторії дозволяє проводити аналіз вихідної сировини, проводити вимірювання різних властивостей композиційних матеріалів та покриттів з таких сегментів як архітектурно-декоративні фарби, індустріальні та авторемонтні фарби.
Слід акцентувати увагу на можливості проведення в лабораторії наступних випробувань:
По- перше, визначення таких механічних властивостей покриттів як:
- твердості з використанням «ТQC – маятникового приладу з рамками Кеніга та Персоза» за встановленням часу затухання коливань маятників Персоза та Кеніга за ISO 1522
- стійкості лакофарбових покриттів до вигину за шкалою еластичності з циліндричними та конічними стрижнями за ISO 1519
- стійкості лакофарбових покриттів до удару за допомогою приладу ТQC, ISO 6272
- адгезійної стійкості за допомогою універсального шаблону SP3000 методом решітчастих надрізів за ISO 2409
По друге, реологічних властивостей рідких лакофарбових матеріалів:
- в’язкості розчинів олігомерів в органічних розчинниках за віскозиметром ВЗ-246 за ISO 2431
- в’язкості водних розчинів олігомерів та водно-дисперсійних матеріалів за віскозиметром Брукфільда за ISO 3219 ДСТУ EN 13300:2012
- в’язкості розчинів олігомерів в органічних розчинниках за віскозиметром Форда за ISO 2431
По третє, оптичних властивостей лакофарбових покриттів:
- блиску покриттів під різними кутами спостереження: 20°,60°,85° за допомогою блискоміру «PolyGlоss» за ДСТУ EN 13300:2012, ISO 2813.
- координат кольору та кольоровості з використанням різних колориметричних систем за допомогою спектрофотометру NS800 за ISO 787-25
- кольору покриттів за каталогом RAL
А також, малярно-технічних та фізичних властивостей:
- укривістості візуальним методом за ISO 6504-1
- оліє ємкості пігментів для розрахунку КОКП та характеристики питомої площі поверхні високодисперсних пігментів за ISO EN 787-5
- ступеня дисперсності ЛФМ з використанням гриндометрів від 0 до 150 мкм за ISO 1524, ДСТУ EN 13300:2012
- паропроникнення вільних плівок покриттів методами сухої та мокрої чаші за ДСТУ EN 13300:2012, DIN EN 1062
- водопоглинання вільних плівок покриттів за ДСТУ EN 13300:2012
- щільності лакофарбових матеріалів пікнометричним методом за ISO 2811-1
- рН- водної витяжки протикорозійних пігментів за ISO 8780-1
- массової частки летких і нелетких речовин ISO 3251.
- стійкості покриттів до статичного впливу різних агресивних рідин: води, розчинів миючого засобу, лугів, кислот, мінеральних олив та розчинників ISO 2812-1
- товщини сухої та мокрої плівки за допомогою товщиноміру та універсального шаблону
- рН воднодисперсійних ЛФМ за допомогою рН – метра за ISO 976
і інших фізико-технічних та фізико-хімічних властивостей матеріалів та покриттів.

ТАКИМ ЧИНОМ, при роботі в лабораторії студенти матимуть можливості для опанування методів аналізу сировини, напівпродуктів та готової продукції за європейськими стандартами, виконання науково-дослідних випробувань в рамках бакалаврських та магістерських проектів.
В лабораторії можливе вирішення сучасних задач вищої школи з застосуванням принципів індивідуалізації та диференціації при навчанні студентів, ефективного використання інформаційних, комунікаційних та інтерактивних технологій, ділового проектування. Це дозволить створити нові можливості у розвитку пізнавальної діяльності студентів, зменшити час адаптування випускників на підприємствах галузі та пришвидшить їх кар’єрний ріст.
Работа студентів в лабораторії сприятиме формуванню та самоактуалізації творчої особистості майбутнього випускника.

Контактна інформація:

Кафедра хімії та інтегрованих технологій, тел. 707-31-01

Зав. каф. хімії та інтегрованих технологій
канд. хім. наук, доц. Гуріна Галина Іванівна, тел. 050-811-58-51

Професор кафедри хімії та інтегрованих технологій
д-р техн. наук, доц. Саввова Оксана Вікторівна, тел. 050-201-04-44

Відповідальний за профорієнтаційну роботу,
Зав. лабораторією Безцінний Олександр Олексійович

Публікації

Публікації кафедри хімії:

1. Зайцева И.С., Ельцов С.В., Кабакова Е.Н., Бондарев Н.В. Корреляционный анализ влияния эффектов среды на энергетику комплексообразования катионов натрия и калия с эфиром 18-краун-6 в водно-органических растворителях //Журнал общей химии. - 2003.- Т.73. Вып. 7.- С. 1079-1084.

2. Бондарев Н.В., Кабакова Е.Н., Ельцов С.В., Зайцева И.С. Влияние среды на комплексообразование катионов с краун-эфирами //Журнал физической химии. - 2003.- Т.77, № 10.- С. 1783-1789.

3. Нестеренко С.В., Єфименко М.Г. Корозійна тривкість зварних з'єднань аустенітної сталі, мікролегованої рідкісноземельними металами//Фізико-хімічна механіка матеріалів. - 2003.-Т. 39. № 5.- С. 31-37.

4. Зайцева И.С., Сытник О.Ю., Красноперова А.П., Бондарев Н.В. Влияние свойств неводных растворителей на растворимость и термодинамику растворения NH4Cl //Журнал общей химии. - 2005.- Т.75. Вып. 1.- С. 29-35.

5. Зайцева И.С., Бондарев Н.В., Ефимов П.В., Жолновач А.М. Кондуктометрия неводных растворов солей аммония и 18– краун– 6 эфира //Вісник Харківського національного університету. - 2007.- №770.Хімія. Вип. 15(38).- С. 273-280.

6. Безценный А.А. Переработка жидких радиоактивных и высокотоксичных отходов с применением комплексообразователей//Экологическая и техногенная безопасность. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов. Сборник научных трудов. Том 1. XV (ежегодная) международная научно-техническая конференция. г. Бердянск. - 2007.- С. 124-129.

7. Нестеренко С.В., Качанов В.А., Канцедал Л.Д. Ингибирование и бактерицидная обработка подпиточной воды для замедления корозии в системе оборотного цикла при использовании фенольных сточных вод коксохимических коксохимических производств//Вісник нацонального технічного університету "ХПІ". - 2008.-Вип. 16 - С. 88-92.

8. Бондарев Н.В., Керн А.П., Ларина О.В., Зайцева И.С. Термодинамика химических равновесий в гомогенных и микрогетерогенных средах//Тезисы докладов международной конференции "Современные проблемы физической химии и электрохимии растворов" К 80-летию Научно-исследовательского института химии Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина и 100-летию Д. Н. Грицана (1909 – 1993).-Харьков.-2009.- С.81.

9. Белевцова Т.В., Бондарев Н.В., Зайцева И.С. Моделирование Гальвани-потенциала границы раздела фаз водный раствор/мицеллярный раствор ионогенных ПАВ при распределении уксусной кислоты//Materialy V mezinarodni vedecko-prakticka konference.- Praha.-2009.-Dil 6. - P.31-33.

10. Пономарев А.И., Косьянов Д.Ю., Бондарев Н.В., Зайцева И.С. Влияние состава смешанных растворителей вода-диоксан, вода-ацетон и ионной ассоциации на выход коронатов (18-краун-6)NaCl и (18-краун-6)КCl//Materialy V mezinarodni vedecko-prakticka konference.- Praha.-2009.-Dil 6. - P.28-30.

11. Белевцова Т.В., Бондарев Н.В., Зайцева И.С. Моделирование Гальвани-потенциала границы раздела фаз водный раствор / мицеллярный раствор ионогенных ПАВ при распределении бензойной кислоты//Maтериали за V международна научна практична.- София.-2009.- Т 12. - P.38-40.

12. Цыба Ю.В., Бондарев Н.В., Зайцева И.С. Регрессионно-корреляционный и термодинамический анализ влияния свойств растворителей вода-метанол, вода-этанол, вода-пропан-2-ол на силу уксусной кислоты //Maтериали за V международна научна практична.- София.-2009.- Т 12. - P.35-37.

13. Мураева О.А. О некоторых закономерностях, определяющих растворимость солей и пересыщение их растворов//Сборник материалов IV Международной научно-практической конференции "Наука и современность - 2010". Часть 2. Россия, г. Новосибирск. -2010. - С.218-222.

14. Безценный А.А., Баржина А.В. Экологическое состояние бассейна Северский Донец. Методы эффективного управления и использования водных ресурсов//Экологическая и технологическая безопасность. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов. Сборник научных трудов. XVIII (ежегодная) международная научно-техническая конференция. г. Бердянск. - 2010.- С. 537-546.

15. Нестеренко С.В., Костенко В.Ф., Белявская И.В., Григоров В.И., Канцедал Л.Д. Защита теплообменного оборудования охладительных водооборотных цикло при использовании фенольных сточных вод//Экологическая и технологическая безопасность. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов. Сборник научных трудов. XVIII (ежегодная) международная научно-техническая конференция. г. Бердянск. - 2010.- С. 188-195.

16. Шутенко Л.Н., Торкатюк В.И., Баржина А.В., Безценный А.А., Стрелец Ю.И., Крамаренко Р.М. Комплексный историко-экономический анализ обеспечения экологической безопасности в Харьковской области и перспективы ее улучшения//Вода, экология, общество. Материалы III международной научно-практической конференции. г. Харьков. - 2010.- С. 29-34.

17. Торкатюк В.И., Шутенко А.Л., Безценный А.А., Баржина А.В., Шевченко Э.Ю. Управление водными ресурсами в Украине//Вода, экология, общество. Материалы III международной научно-практической конференции. г. Харьков. - 2010.- С. 115-120.

18. Muraeva O.A., Panaetova T.D. About the interconnection of thermodynamic and kinetic parameters of hydration with the hydration numbers//XVIII International Conference on Chemical Thermodynamics in Russia. Abstracts. Vol. I. Samara. - 2011. - P. 233-234.

19. Бондарев С.Н., Зайцева И.С., Бондарев Н.В. Разведочный анализ в термодинамике равновесий. Классификация и прогнозирование силы уксусной кислоты. //Бутлеровские сообщения. - 2011.- Т. 27. № 13.- С. 36-48.

20. Бондарев С.Н., Зайцева И.С., Бондарев Н.В. Методы хемоинформатики в термодинамике равновесий. Диссоциация уксусной кислоты//Бутлеровские сообщения. - 2011.- Т. 27. № 14.- С. 1-14.

21. Бондарев С.Н., Зайцева И.С., Бондарев Н.В. Методы хемоинформатики в термодинамике равновесий. Монокоронаты калия (18С6К+)//Бутлеровские сообщения. - 2011.- Т. 27. № 16.- С. 15-25.

22. Бондарев С.Н., Зайцева И.С., Бондарев Н.В. Многомерный разведочный анализ устойчивости коронатов натрия и калия в водно-органических растворителях//Тезисы докладов XXV Международной Чугаевской конференции по координационной химии. – Россия, Суздаль. - 2011.- С. 282-283.

23. Бондарев С.Н., Зайцева И.С., Бондарев Н.В. Нейросетевой анализ устойчивости коронатов калия в водно-органических растворителях//Тезисы докладов XXV Международной Чугаевской конференции по координационной химии. – Россия, Суздаль. - 2011.- С. 283-284.

24. Бондарев Н.В., Зайцева И.С. Электрохимия кислотно-основных равновесий в мицеллярных растворах ионогенных ПАВ //Тезисы докладов III Международной научно-технической конференции "Современные методы в теоретической и экспериментальной электрохимии". – Россия, Плес.- 2011. – C. 57.

25. Нестеренко С.В., Ткачев В.А., Смилка Е. Ингибиторная композиция для защиты металлов от коррозии и накипеобразования//Фізико-хімічна механіка матеріалів. Спеціальний випуск № 9. Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. - 2012.-С. 261-265.

26. Нестеренко С., Ефименко Н., Качанов В. Повышения коррозионной стойкости сварных швов аустенитных сталей путем микролегтрования редкоземельными металлами (РЗМ)//Фізико-хімічна механіка матеріалів. Спеціальний випуск № 9. Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. - 2012.-С. 429-433.

27. Алехин С.А., Бычков В.З., Вакуленко В.В., Грицюк А.В., Клименко Н.В., Нестеренко С.В., Щербаненко Г.В. Многофункциональная присадка иксол к охлаждающей жидкости для теплообменных систем //Двигателестроение. - 2012.- № 4 (250).- С. 28-29.

28. Зайцева И.С., Панаетова Т.Д., Комыхов С.А. Теоретическое исследование влияния объема заместителя в молекуле аза-краун-6 на пространственное строение макроцикла и на энергию комплексообразования с ионами Li+, Na+, K+//Materialy VIII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji.- Przemysl. -2012. -Vol. 31. - P. 70-73.

29. Цесарчук Н.С., Зайцева І.С. Теоретичне вивчення циклічних водних кластерів (Н2О)n (n = 1-6), а також кластерів каркасної будови//Materialy VIII mezinarodni vedecko-prakticka konference.- Praha. - 2012. - Dil 20. - P. 46-51.

30. Волювач С.В., Безцінний О.О., Баржина А.В., Ликова М.В., Велічко Т.В. Спосіб очистки стічних вод виробництва 2-нафтолу: Патент України на корисну модель № 67515, заявлено 22.07.2011, заявка № u 201109212, опубл. 27.02.2012, бюл. № 4.

31. Нестеренко С.В., Ткачев В.А., Смилка Е.П. Снижение коррозионных потерь металлов в оборотных системах коксохимического производства при использовании фенольных сточных вод //Кокс и химия. - 2013.- № 8.- С. 20-25.

32. Nesterenko S.V., Тkachev V.А., Smilka Е.P. Reducing the Corrosion Losses of Metals when Using Phenolic Wastwater in Coke-Plant Cooling System//Coke and Chemistry. - 2013.- Vol. 56, No 8. - P. 286-291.

33. Нестеренко С.В., Смилка Е.П., Ткачев В.А., Костенко В.Ф. Коррозионна активность оборотной воды коксохимических заводов при использовании фенольных сточных вод //Экологическая и технологическая безопасность. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов. Сборник научных трудов. XXI (ежегодная) международная научно-техническая конференция. г. Бердянск. - 2013.- С. 32-45.

34. Нестеренко С.В.,Качанов В.А. Пластинчатые теплообменники в коммунальном хозяйстве и факторы влияющие на их работоспособность и подверженность коррозионным разрушениям //Повышение надежности и долговечности оборудования нефтегазовой и химической проиышленности. Первая международная научно-техническая конференция - выставка. - 2013.- С. 26-30.

35. Бабаев В.Н., Нестеренко С.В., Ткачев В.А., Смилка Е.П. Использование фенольных сточных вод коксохимического производства в оборотных системах водоснабжения //Экология и промышленность. - 2013.- № 1.- С. 65-70.

36. Бабаєв В.М., Нестеренко С.В., Найпак О.К., Ткачов В.О., Смілка О.П. Спосіб одержання питної води: Патент України на корисну модель № 79760, заявлено 03.12.2012, заявка № u 2012 13762, опубл. 25.04.2013, бюл. № 8.

37. Костенко А.В., Банников Л.П., Нестеренко С.В. Исследование влияния содержания термостабильных солей в поглотительном растворе моноэтаноламиновой сероочистки на его коррозионную активность//Углехимический журнал. - 2013.- № 2.- С. 78-83.

38. Рубчевский В.Н., Чернышов Ю.А., Зеленский В.В., Савенюк А.И., Нестеренко С.В. Исследования коррозионной стойкости сплавов на никелевой основе, как конструкционного материала для процесса сернокислотной очистки сырого бензола//Углехимический журнал. - 2013.- № 3.- С. 41-46.

39. Нестеренко С.В., Смилка Е.П., Ткачев В.А. Гальванокоагуляционный метод получения физиологически полноценной питьевой воды //Ресурсосбережение и энергоэффективность инженерной инфраструктуры урбанизированных территорий. Материалы международной научно-технической интернет-конференции. - 2013.- С. 95-98.

40. Зайцева И.С., Панаетова Т.Д., Комыхов С.А. Экстракция ионов металлов: теоретическое исследование влияния объема заместителя в молекуле аза-18-краун-6 на пространственное строение макроцикла и на энергию комплексообразования с ионами Li+, Na+, K+//Ресурсосбережение и энергоэффективность инженерной инфраструктуры урбанизированных территорий. Материалы международной научно-технической интернет-конференции. - 2013.- С. 74-77.

41. Цесарчук Н.С., Зайцева І.С. Порівняльне вивчення циклічних водних кластерів (Н2О)n та кластерів аміаку (NH3)n (n = 1-3)//Materialy IX miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji.- Przemysl. -2013. -Vol. 41. - P. 22-25.

42. Мокрицкая Н.В.,Мокрицкая В.К. Направленный синтез цементов полифункционального назначения на основе алюминатов кальция и магния //Современные проблемы техносферы и подготовки инженерных кадров. Сборник трудов VII международной научно-методической конференции. Тунис г.Сусс. -2013. -С. 173-175.

43. Мураева О.А., Панаетова Т.Д. О влиянии металлизации на деформационно-прочностные и микроскопические своства пленок ПЭТФ и ПМ//Науково-технічний збірник "Коммунальное хозяйство городов". - 2013. - №110. - С. 118-125.

44. Нестеренко С., Смилка Е.П. Коррозионная стойкость аустенитных сталей и их сварных швов в технологических средах сульфатных отделений коксохимических заводов//Городское строительство, электроснабжение городов, транспорт. Программа и тезисы докладов XXXVII научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н. Бекетова - 2014.-С. 45-47.

45. Зеленский В.В., Нестеренко С.В., Банников Л.П. Коррозионная стойкость никельсодержащих сталей и сплавов в сернокислотных средах цехов улавливания коксохимических производств//Кокс и химия. - 2014.- № 4.- С. 43-52.

46. Sorokina E.B., Zaiseva I.S., Komykhov S.A., Panayotova T.D., Murayeva O.A. Optimization of ion-exchange desalination of water: theoretical study of the influence of the ligand structure on the energy of complexation//The Strategies of Modern Science Development: Proceedings of the VII International scientific–practical conference. North Charleston, USA, 14-15 October 2014. - North Charleston: CreateSpace, 2014. - P. 35-39.

47. Мокрицкая Н.В.,Мокрицкая В.К. Огнеупорные растворы применительно к футеровкам узлов высокотемпературных установок //Современные проблемы техносферы и подготовки инженерных кадров. Сборник трудов VIII международной научно-методической конференции. Тунис г.Хаммамет. -2014. -С. 196-198.

48. Смолянюк Р.В., Кіяшко І.В., Прусенко Є.Д., Волювач С.В. Пристрій для вимірювання шорсткості асфальтобетонного дорожнього покриття: Патент України на винахід № 104247, заявлено 20.12.2012, заявка № a2012 14619, опубл. 10.01.2014, бюл. № 1.

49. Новаковський Д.М., Кіяшко І.В., Жданюк В.К., Волювач С.В., Пархоменко О.Ю. Пристрій для визначення модуля пружності та товщин асфальтобетонних шарів дорожнього покриття: Патент України на винахід № 104247, заявлено 20.12.2012, заявка № a2012 14621, опубл. 10.01.2014, бюл. № 1.

50. Бабаєв В.М., Волювач С.В., Золотов М.С. Пластмасова композиція для ремонту металевих будівельних конструкцій: Патент України на винахід № 104383, заявлено 02.01.2013, заявка № a2013 00070, опубл. 27.01.2014, бюл. № 2.

51. Бабаєв В.М., Волювач С.В., Золотов М.С. Зв'язуюча фураномінеральна композиція: Патент України на корисну модель № 87431, заявлено 26.07.2013, заявка № u2013 09380, опубл. 10.02.2014, бюл. № 3.

52. Нестеренко С.В., Смілка О.П., Григоров В.І., Канцедал Л.Д., Банніков Л.П., Ткачов В.О. Композиція для запобігання корозії металів в оборотних системах: Патент України на корисну модель № 87358, заявлено 12.06.2013, заявка № u2013 07466, опубл. 10.02.2014, бюл. № 3.

53. Нестеренко С.В., Смілка О.П., Григоров В.І., Канцедал Л.Д., Банніков Л.П., Ткачов В.О. Спосіб утилізації стічних вод промислових підприємств, які містять амонійний азот: Патент України на корисну модель № 90167, заявлено 31.12.2013, заявка № u 2013 15574, опубл. 12.05.2014, бюл. № 9.

54. Ткачев В., Смилка Е., Нестеренко С. Использование подпиточных фенольных сточных вод в оборотных системах водоснабжения коксохимических предприятий //Вода Magazine. - 2015.- № 3 (91).- С. 22-26.

55. Похилко А.В., Банников Л.П., Нестеренко С.В. К вопросу о механизме процесса десульфуризации коксового газа мышьяково-содовым способом //Наукова Україна. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської наукової конференції з міжнародною участю. Дніпропетровськ. -2015. -С. 259-261.

56. Нестеренко С.В., Смілка О.П., Григоров В.І., Канцедал Л.Д., Банніков Л.П., Ткачов В.О. Композиція для запобігання корозії металів в оборотних системах та спосіб утилізації стічних вод промислових підприємств, які містять амонійний азот: Патент України на винахід № 109035, заявлено 12.06.2013, заявка № a2013 07467, опубл. 10.07.2015, бюл. № 13.

57. Мураева О.А., Панаетова Т.Д. Сравнительное исследование прочностных и микроскопических свойств полиэтилентерефталатных и полиимидных пленок//Современные наукоемкие технологии. - 2015. - №4. - С. 126-129.

58. Ковальов Є.Т., Нестеренко С.В., Банніков Л.П., Костенко А.В., Рафальський П.М., Басій Ю.О., Шульга О.О., Діденко В.В., Громов О.В. Інгібітор корозії металів для сольових середовищ зі змінною кислотністю: Патент України на корисну модель № 101462, заявлено 06.04.2015, заявка № u2015 03198, опубл. 10.09.2015, бюл. № 17.

59. Нестеренко С.В., Банников Л.П., Скрипий Ю.Н. Оценка коррозионной активности поглотительного раствора вакуум-карбонатной сероочистки при повышении температуры//Кокс и химия. - 2015.- № 10.- С. 26-32.

60. Банников Л.П., Смирнова А.В., Нестеренко С.В. Интенсификация извлечения серы из рабочих растворов окислительной сероочистки коксового газа с применением ПАВ//Кокс и химия. - 2015.- № 11.- С. 38-44.

61. Белов М.Л., Малакей А.М., Сатановський Є.А., Шейко О.І., Вакуленко В.В., Веретенніков О.І., Зарянов В.А., Альохін С.О.,Грицай В.М.,Щербаненко Г.В., Нестеренко С.В., Ткачов В.О., Рудик Е.Г., Рудович І.М., Кулик В.Я. Інгібітор корозії для антифризів теплообмінних систем: Патент України на корисну модель № 103320, заявлено 18.06.2015, заявка № u2015 06010, опубл. 10.12.2015, бюл. № 23.

62. Зайцева М.С., Ляпун В.О., Зайцева І.С., Комихов С.О. Теоретичне вивчення комплексоутворення імінодіоцтової кислоти з важкими металами//Materials of the XII International Scientific and Practical Conference.- Sheffield. -2015/2016. -Vol. 14. - P. 44-49.

63. Bannikov L., Pokhylko A., Nesterenko S. Interpretation of salts influence on the regeneration process of rich thioarsenate solution by oxydative reduction potential measurement//Chemistry and Chemical Technology. - 2016.- Vol. 10, No 1.- P.67-72.

64. Нестеренко С.В., Банников Л.П., Корчакова В.В. Стабилизационная обработка оборотного цикла первичных газовых холодильников ОАО "Донецккокс" очищенными фенольными водами//"Ресурсосбережение и энергоэффективность инженерной инфраструктуры урбанизированных территорий и промышленных предприятий". Материалы II международной научно-технической интернет-конференции. г. Харьков-ХНУГХ им. А.Н. Бекетова. - 2016.- С. 20-22.

65. Нестеренко С.В., Ткачев В.А., Щербаненко Г.В. Экологически безопасные бытовые теплоносители "Иксол" и "Иксол-Г"//"Ресурсосбережение и энергоэффективность инженерной инфраструктуры урбанизированных территорий и промышленных предприятий". Материалы II международной научно-технической интернет-конференции. г. Харьков-ХНУГХ им. А.Н. Бекетова. - 2016.- С. 109-112.

66. Стабилизационная обработка оборотного цикла первичных газовых холодильников очищенными фенольными водами / С.В. Нестеренко, Ю.Н. Скрипий, Л.П. Банников, В.В. Карчакова // Комунальне господарство міст: науково-технічний сб. – Харків – ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. – Вип. 128. – С. 30-36. – (Серія «Технічні науки та архітектура»).

67. Экологические и технологические аспекты в процессах прямого и непрямого охлаждения коксового газа / А.А. Пастернак, С.В. Нестеренко, Л.П. Банников, К.А. Бутко // Комунальне господарство міст: науково-технічний сб. – Харків – ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. – Вип. 130. – С. 24-30.

68. Нестеренко С.В., Трошин В.М., Банников Л.П., Карчакова В.В. О возможности увеличения коррозионной стойкости сталей и сплавов в технологических средах процессов переработки каменноугольной смолы//Кокс и химия. - 2016.- № 10.- С. 34-41.

69. Мураева О.А., Панаетова Т.Д. Исследования влияния добавок неэлектролитов на кристаллизацию KDP И DKDP // "Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация и материалы будущего» и IV Всероссийская школа молодых ученых по кинетике и механизму кристаллизации: тезисы докладов IX Международной научной конференции. (13-14 сентября г. Иваново, Россия). - Иваново, 2016. - С. 48-49.

70. Пат. UA 113242 U Україна, МПК (2016.01), С23F11/00. Інгібітор сірководневої корозії металів в органічних середовищах/С.В. Нестеренко, О.С. Гайдаєнко, В.М. Трошин, А.О. Сарана, Є.Т. Ковальов, Л.П. Банніков, В.В. Карчакова.- № u2016 06031; заяв. 03.06.2016; опубл. 25.01.2017, Бюл. №2. - 4с.

71. Нестеренко С.В., Щербаненко Г.В., Панайотова Т.Д. Розробка високоефективного інгібітору процесів корозії і відкладення солей жорсткості у водних середовищах для теплообмінних систем // Комунальне господарство міст: науково-технічний сб. – Харків – ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – Вип. 134. – С. 69-74. – (Серія «Технічні науки та архітектура»).

72. Пат. UA 120022 U Україна, МПК (2006.01), С10B 43/08. Смолоконденсатна емульсія для видалення органічних відкладень транспорту коксового газу з теплообмінної поверхні/Пастернак О.О., Банніков Л.П., Ковальов Є.Т., Скрипченко М.П., С.В. Нестеренко.- № u2017 02062; заяв. 03.03.2017; опубл. 25.10.2017, Бюл. №20. - 6с.

73. Зайцева І.С., Комихов С.О., Чебанов В.А., Десенко С.М. Спектроскопія ядерного магнітного резонансу в аналізі об'єктів довкілля // Комунальне господарство міст: науково-технічний сб. – Харків – ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – Вип. 135. – С. 108-111. – (Серія «Технічні науки та архітектура»).

74. Скрипий Ю.Н., Банников Л.П., Нестеренко С.В. Анализ особенностей смолы, получаемой при коксовании трамбованной шихты//Кокс и химия. - 2018.- № 1.- С. 32-37.

75. Банников Л.П., Зеленский В.В., Нестеренко С.В. Возможности попутного и селективного извлечения компонентов коксового газа в бензольном отделении коксохимического предприятия//Кокс и химия. - 2018.- № 3.- С. 1-8.

76. Нестеренко С.В., Банников Л.П., Скрипий Ю.Н., Клемин И.А. Коррозионная активность каменноугольного поглотительного масла и стойкость конструкционных материалов оборудования бензольных отделений//Кокс и химия. - 2018.- № 4.- С. 40-46.

77. Нестеренко С.В., Банников Л.П. Проблемы эксплуатации бессточного оборотного цикла водоснабжения коксохимического предприятия//Экология и промышленность. - 2018.- № 1.- С. 44-52.

78. Нестеренко С.В., Зеленский В.В., Шаповалов М.В., Банников Л.П. Основные причины коррозии трубопроводов технологических газов коксохимического предприятия//Углехимический журнал. - 2018.- № 1-2.- С. 56-62.

79. Пузіч К.С., Зайцева І.С., Комихов С.О. Природні сполуки з потрійним зв'язком. Пошук фармакофору з потрійним зв'язком на основі природних сполук за допомогою молекулярного докінгу//Збірка праць XII Всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії.- Харків. -2018. - С. 18.

80. Нестеренко С.В., Банников Л.П. Коррозионная активность каменноугольной смолы в процессе ее фракционирования //Технологія - 2018. Матеріали XXI міжнародної науково-технічної конференції. Частина 1. м. Сєвєродонецьк. - 2018.- С. 185-187.

81. Банников Л.П., Нестеренко С.В. Использование циклической вольтамперометрии для анализа рабочего раствора мышьяково-содовой сероочистки //Технологія - 2018. Матеріали XXI міжнародної науково-технічної конференції. Частина 1. м. Сєвєродонецьк. - 2018.- С. 187-189.

82. Нестеренко С.В., Банніков Л.П. Дослідження розчинів миш'яково-содового сіркоочищення методом циклічної вольтамперометрії //VIII Український з'їзд з електрохімії. Збірник наукових праць. Частина 2. м. Львів. - 2018.- С. 326-328.

83. Нестеренко С.В., Банников Л.П. Коррозия конструкционных материалов оборудования в каменноугольном поглотительном масле //Фізико-хімічна механіка матеріалів. Спеціальний випуск № 12. Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. - 2018.-С. 302-306.

84. Нестеренко С.В., Банников Л.П. Проблемы коррозии при эксплуатации бессточного оборотного цикла водоснабжения //Фізико-хімічна механіка матеріалів. Спеціальний випуск № 12. Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. - 2018.-С. 307-311.

85. Мураева О.А., Панаетова Т.Д. Полуэмпирическое уравнение для описания чисел сольватации электролитов // Фундаментальные исследования. - 2018. - № 4. - С. 21-27.

86. Безцінний О.О. Відтворення відпрацьованих стічних вод, забруднених іонами важких металів // Комунальне господарство міст: науково-технічний сб. – Харків – ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. – Вип. 142. – С. 45-48.

87. Титова Е.с. Определение и сравнение деформационно-прочностных свойств пленок ПЕТФ и ПМ // "Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття". Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. (25-26 травня м. Чернівці). - Херсон, 2018. - С. 197-199.

88. Мураева О.А., Панаетова Т.Д. О некоторых закономерностях сольватации электролитов в водных и неводных растворах// "Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах": тезисы докладов XIII Международной научной конференции. (1-6 июля г. Суздаль, Россия). - Суздаль, 2018. - С. 167.

89. Мураева О.А., Панаетова Т.Д. Исследование влияния добавок пиперидина на степень пересыщения растворов при скоростном выращивании монокристаллов KDP и DKDP на затравке//"Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация и материалы нового поколения": тезисы докладов Х Международной научной конференции. (1-6 июля г. Суздаль, Россия). - Суздаль, 2018. - С. 356-357.

90. Титова Е. С. Определение стехиометрии новых интеркаляционных соединений на основе PbI2 // «Проблеми та досягнення сучасної хімії»: тези доповідей XX наукової молодіжної конференції присвяченої 100-річчю Національної академії наук України. (27-28 вересня, м. Одеса). – Одеса, 2018. – С.90.

91. Titova E. S., Muraeva O. A. On the hydrophobic mechanism of hydration of nonelectrolytes // Book of Abstracts Conference of Young Scientists at East West Chemistry Conference. (10 –11 october, Lviv, Ukraine) – Lviv, 2018. – P. 49.

92. Muraeva O. A., Panayetova T D. On the possibility of using organic additives to regulate the degree of supersaturation of solutions in the velocity growing of single crystals of KDP and DKDP // Abstract Book East West Chemistry Conference. (10 –11 october, Lviv, Ukraine) – Lviv, 2018. – P. 156.

93. Безценный А.А. Ресурсосберегающий способ очистки отработанных промышленных вод // "Енергоефективні технології в міському будівництві та господарстві", матеріали vII міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса , 2018. – С. 158-160.

94. Панайотова Т.Д. Особливості викладання хімії студентам-іноземцям підготовчого відділення // «Проблеми і перспективи підготовки іноземних студентів»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (11-12 жовтня, м. Харків). – Харків, 2018. – С.288-291 .

95. Глибицкий Д.М., Горобченко О.А., Николов О.Т., Чейпеш Т.А., Джимиева Т.Н., Зайцева И.С., Рошаль А.Д., Зибаров А.М., Шестопалова А.В., Семенов М.А., Глибицкий Г.М. Метод оценки влияния химических и физических факторов на биополимеры по текстурам их пленок//Радиофизика и электроника. - 2019.- Т. 24, № 1.- С. 58-68.

96. Titova E., Muraeva O., Panaetova T. Synthesis and analysis of new PbI2–based intercalation compounds // European Journal of Technical and Natural Sciences. - 2019. - № 1. - P. 41-43.

97. Дьомінова М.С., Мураєва О.О. Синтез і дослідження інтеркаляційної сполуки PbI2 – ДМФ // Book of abstracts of the II International (XII Ukrainian) scientific conference for students and young scientists "Current chemical problems (CCP-2019)". (March 19–21, Vinnytsia).- Vinnytsia, 2019. - P.46

98. Дрьомін В.С., Мураєва О.О. Визначення фізико-хімічних властивостей PbI2 в N,N-диметилформаміді // Book of abstracts of the II International (XII Ukrainian) scientific conference for students and young scientists "Current chemical problems (CCP-2019)". (March 19–21, Vinnytsia).- Vinnytsia, 2019. - P.120

99. Тітова К.С., Мураєва О.О. Вплив гідратації неелектролітів на стабілізацію структури води // Тези доповідей ХІ Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання – 2019" (ХКЧ’19) (22–24 квітня, Харків).– Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна.- 2019. – С. 169 – 170.

100. Дёминова М.С., Мураева О.А.Исследование интеркаляции PbI2 N,N- диметилформамидом // Тези доповідей ХІ Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання – 2019" (ХКЧ’19) (22–24 квітня, Харків).– Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна.- 2019. – С. 56 – 57.

101. Третяк О.Д., Гуріна Г.І. Нанокомпозиційні пігменти для лакофарбових матеріалів // Тези доповідей ХІ Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання – 2019" (ХКЧ’19) (22–24 квітня, Харків).– Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна.- 2019. – С. 41.

102. Панайотова Т.Д. Інтегрований підхід до навчання хімії іноземних слухачів підготовчого відділення // «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали міжнародного науково-методичного семінару (28 лютого-1 березня, м. Харків). – Харків: ХНАДУ, 2019. – С.164-167 .

Бакалавру

Шановні абітурієнти!

На базі освітнього бакалаврського рівня Ви можете отримати диплом магістра

за СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 161 Хімічні технології та інженерія

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Хімічні технології та інженерія»

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія входить у ТОП-10 найбільш затребуваних професій у світі.
Чому саме в Університеті імені О.М. Бекетова найкращі умови для навчання за освітньою програмою «Хімічні технології та інженерія»?

По-перше, в ХНУМГ завдяки багаторічній плідній співпраці з ПрАТ «Харківський Плитковий Завод» та АТ «Трест Житлобуд 1» реалізується дуальна форма навчання з підготовки магістрів.
Тобто, навчання за спеціальним розкладом учбових занять дозволяє студентам навчатися, проходити практику і працювати, одержуючи відповідну заробітну платню.

По-друге, всім студентам, які будуть навчатися за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія гарантоване 100% працевлаштування.
По-третє, є можливості для забезпечення контрактної форми навчання всім магістрам спеціальності за рахунок підприємства.

Контактна інформація:

Кафедра хімії та інтегрованих технологій, тел. 707-31-01

Зав. каф. хімії та інтегрованих технологій
канд. хім. наук, доц. Гуріна Галина Іванівна, тел. 050-811-58-51

Професор кафедри хімії та інтегрованих технологій
д-р техн. наук, доц. Саввова Оксана Вікторівна, тел. 050-201-04-44

Відповідальний за профорієнтаційну роботу,
Зав. лабораторією Безцінний Олександр Олексійович

Склад кафедри

Склад кафедри

Викладацький склад кафедри включє 1 професора, доктора наук, 8 кандидатів наук, 6 доцентів:

Гуріна Галина Іванівна

Гуріна Галина Іванівна

Зав. кафедрой, доцент, канд.хім.наук

Саввова Оксана Викторовна

Саввова Оксана Вікторівна

Професор, д-р техн. наук

Воронов Геннадий Константинович

Воронов Геннадій Костянтинович

Доцент, канд. техн. наук

Зайцева Инна Сергеевна

Зайцева Інна Сергіївна

Доцент, канд.хім.наук

Мураева Ольга Алексеевна

Мураєва Ольга Олексіївна

Доцент, канд.хім.наук

Нестеренко Сергей Викторович

Нестеренко Сергій Вікторович

Доцент, канд.техн.наук

Панаётова Татьяна Дмитриевна

Панайотова Тетяна Дмитрівна

Доцент, канд.хім.наук

Смирнова Юлия Олеговна

Смирнова Юлія Олегівна

Ст. викладач, канд. техн. наук

Фесенко Алексей Игоревич

Фесенко Олексій Ігорович

Асистент, канд. техн. наук

Безценный Александр Алексеевич

Безцінний Олександр Олексійович

Зав. лабораторією

Копач Ирина Ивановна

Копач Ірина Іванівна

Зав. лабораторією

Мыцина Виктория Леонидовна

Миціна Вікторія Леонідівна

Старший лаборант

Петергова Галина Михайловна

Петергова Галина Михайлівна

Старший лаборант

Смирнова Мария Владимировна

Смирнова Марія Володимирівна

Старший лаборант

 

КАФЕДРІ ХІМІЇ 80 РОКІВ

На сайті 422 гостей та користувачі відсутні